Currently viewing the category: "News"

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการประยุกต์ใช้งานของระบบให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบบูรณาการ” โดยความร่วมมือระหว่างสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2557 นี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งจะมีการนำเสนอระบบการให้บริการแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ผ่าน web-service ครับ
ดาวน์โหลดจดหมายเชิญสัมมนา APSCO 2557

อ่านรายละเอียด

การสัมมนา”การดำเนินโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก(APSCO)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ฯ จากเดิมห้องประชุม วายุภักษ์ 2 เป็นห้อง ออดิทอเรียม

อ่านรายละเอียด

นิทรรศการ “Eye of the Sky”

On 26 พฤศจิกายน 2012 By editor

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอาเซียนและอียู โดยจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชุด “Eye of the Sky”

อ่านรายละเอียด

นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

อ่านรายละเอียด

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์กำลังรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแนบแล้วส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

อ่านรายละเอียด