Currently viewing the category: "ข่าวเกี่ยวกับศูนย์"

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการประยุกต์ใช้งานของระบบให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบบูรณาการ” โดยความร่วมมือระหว่างสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2557 นี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ซึ่งจะมีการนำเสนอระบบการให้บริการแบบครบวงจร บนระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ผ่าน web-service ครับ
ดาวน์โหลดจดหมายเชิญสัมมนา APSCO 2557

อ่านรายละเอียด

การสัมมนา”การดำเนินโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก(APSCO)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ฯ จากเดิมห้องประชุม วายุภักษ์ 2 เป็นห้อง ออดิทอเรียม

อ่านรายละเอียด

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์กำลังรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแนบแล้วส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

อ่านรายละเอียด

การสมัครสมาชิก

On 14 มิถุนายน 2011 By SMMS Administrator

ขั้นตอนการสมัครประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ต้องทำทั้งสองขั้นตอน)
1. สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ (สมัครสมาชิก)
2. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งเอกสารมาที่โทรสารหมายเลข 02-940-7052 หรือแสกนแล้วส่งที่อีเมลล์ smmsthailand@gmail.com

อ่านรายละเอียด

ม.​เกษตรฯ เปิด “สถานี​รับ​สัญญาณ​ดาวเทียม​จุฬาภรณ์” เพื่อใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแบบ Real Time ในการ​เตือน​ภัยพิบัติ สำรวจ​ทรัพยากร​ธรรมชาติ การ​คาด​การณ์​การ​เพาะ​ปลูกการ​เปรียบเทียบ​พื้นที่น้ำ​ท่วม​ก่อน​และ​หลัง ฯลฯ …

อ่านรายละเอียด