ตามที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม SMMS โดยไม่คิดค่าบริการแก่หน่วยงานของท่าน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ กาลังรวบรวมผลการปฏิบัติงาน และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแนบแล้วส่งรายงานผ่านเว็บไซต์ (http://smms.eng.ku.ac.th/feedback/) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เพื่อนำเสนอแก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป

ทั้งนี้ข้อมูลการใช้งานของทุกท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงสถานีฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการขยายขอบเขตความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการรับสัญญาณดาวเทียมที่มีประโยชน์หลากหลายภารกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง ข้อมูลดาวเทียม 3 มิติ และข้อมูลดาวเทียมแบบเรดาร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างสูงสุดต่อไป

ขั้นตอนการส่งรายงาน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียม‏ (ดาวน์โหลด)
2. Upload ไฟล์รายงานการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียม (Upload)

 

Leave a Reply