นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมและองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน แก่ศูนย์ฯ ที่ชนะการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดน่าน (ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน) ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 1 คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุดปราการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมออร์คิด ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply