การสัมมนา”การดำเนินโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก(APSCO)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ฯ จากเดิมห้องประชุม วายุภักษ์ 2 เป็นห้อง ออดิทอเรียม

 

Leave a Reply