หลักสูตรการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
เปิดการอบรมจำนวน 2 รุ่น จำนวนรุ่นละ 16 คน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2 : วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เนื้อหาในการอบรม (พอสังเขป)
วันที่ 1 พื้นฐาน
- พื้นฐานการสำรวจระยะไกล
- พื้นฐานการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม
- การใช้งานซอฟแวร์ ENVI เบื้องต้น
วันที่ 2 การประมวลผลเบื้องต้น
- ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
- การปรับแก้ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเรขาคณิต
- การปรับปรุงภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ 3 การจำแนกชนิดของวัตถุ
- การจำแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
- การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเชิงตัวเลข
วันที่ 4 การทำแผนที่
- พื้นฐานการทำแผนที่
- การทำแผนที่โดยใช้ซอฟแวร์ ARCGIS
วันที่ 5 การประยุกต์ใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมในด้านต่างๆ
- ด้านการเกษตร (พื้นที่ปลูกข้าว อ้อย ยางพารา ฯ)
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บุกรุกป่า น้ำมันรั่ว กัดเซาะชายฝั่ง)
- ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง)

สถานที่อบรม : ห้อง 9901 ชั้น 9 อาคารบุญสมสุวชิรัตน์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเรียนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

 

Leave a Reply