กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียม (http://www.smms.eng.ku.ac.th/) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมต่อไป ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินใดๆ ทั้งสิ้น

แบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ smms

 

Leave a Reply