เอกสารสัมมนา DRRAA56 วันที่ 10-11 กันยายน 2556

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อใช้ในการประเมินพื้นที่แห้งแล้ง
พีรพล พรหมพิทักษ์พร
การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศในรูปแบบเว็บเพื่อใช้วิเคราะห์ความแห้งแล้ง
ชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์
GIS
ภาวินี ไชยเนตร

เอกสารสัมมนา APSCO วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

สรุปภาพรวมของโครงการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
แนวทางการเข้าร่วมโครงการ DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION APPLICATIONS OF COMPATIBLE GNSS TERMINALS FOR EMERGENCY MANAGEMENT AND DISASTER RESCUE (EMDR) PROJECT
พีรพล พรหมพิทักษ์พร
การประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อการประเมินช่วงอายุและผลผลิตข้าว โครงการ Data Sharing Service Platform and Its Appplication ภายใต้ความร่วมมือองค์การ APSCO
นิพนธ์ พิมพ์พืช
ความเป็นมาและแนวทางการวิจัยโครงการ Research on Atmospheric Effects on Ka-Band Rain Attenuation Modeling ภายใต้ความร่วมมือองค์การ APSCO
ดร. พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์
Ka Band and Broadband Satellite service
น.ส.ฉัตรเพชร บุญยเกตุ
Satellite Frequency Coordination
น.ส.อรอนงค์ เพชรนิ่ม

เอกสารสัมมนา APSCO วันที่ 24 ธันวาคม 2555

Development and Demonstration Applications of Compatible GNSS Terminals for Emergency Management and Disaster Rescue ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
ดร. พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์
Overview of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Technology and Research Works related to GNSS Applications in Thailand
Professor Dr. Chalermchon Satirapod
Global Navigation Satellite System (GNSS) for Disaster Mitigation
Chathura H. Wickramasinghe

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 23 มีนาคม 2555

การประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สศก
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์

เอกสารสัมมนา APSCO วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

การวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มและการจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์
แผนที่เตือนภัยดินถล่มแบบพลวัตร
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
การสัมมนาโครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ครั้งที่ 2
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ และคณะ

เอกสารสัมมนา APSCO วันที่ 26 สิงหาคม 2554

Introduction to APSCO Project
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
การประเมินปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E เพื่อใช้ในภารกิจด้านเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
นายอิทธิ สงวนดี
การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม SMMS และข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2 เพื่อจัดทำแบบจำลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณภาคกลาง
กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของดินกับสเป็คตรัมการสะท้อนในย่านของอุปกรณ์ HSI
นิพนธ์ พิมพ์พืช

เอกสารสัมมนา SMMS วันที่ 25 สิงหาคม 2554

Introduction to SMMS Project
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
การจัดทำผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าด้วยข้อมูล CCD ร่วมกับข้อมูล HSI และฐานข้อมูล spectrum library เพื่อใช้ประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของไทย 3 ชนิด
นาย พีรพล พรหมพิทักษ์พร
การศึกษาการรวมภาพของ HSI และ CCD ของ ดาวเทียม SMMS
ผศ.ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
การใช้งานข้อมูล SMMS เบื้องต้น
นิพนธ์ พิมพ์พืช

เอกสารเก่า

Application Product of SMMS
คณะผู้วิจัย ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
การจัดทำ spectrum library และการประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูล Hyperspectrum ของดาวเทียม SMMS
นาย พีรพล พรหมพิทักษ์พร
การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม SMMS เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม
นายสัณห์ อุทยารัตน์
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS สำหรับภารกิจต่างๆ
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับภารกิจด้านสำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับภารกิจบรรเทาสาธารณภัย
รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลสำหรับดาวเทียม SMMS
นาย เอกพล หิรัณยเอกภาพ
 

Comments are closed.