Commemorative Book


หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและแสดงให้เห็นถึงมุมมองและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจากข้อมูลของดาวเทียม SMMS เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ประวัติความเป็นมา
  • คุณสมบัติของอุปกรณ์ถ่ายภาพ
  • ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียม
  • สถานี้ภาคพื้นดิน
  • การเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียม
  • การติดตามสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
  • การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  • ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียม SMMS