สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ (CSRS)

Register For This Site

Strength indicator

Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols like ! " ? $ % ^ & ).1. ผู้ใช้บริการข้อมูลจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่างเคร่งครัด
2. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
3. เพื่อให้การบริการเป็ นไปอย่างทั่วถึง ในเบื้องต้นจะอนุญาตให้สมาชิกผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่านละ 2 ไฟล์ต่อสัปดาห์
4. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ สมาชิกผู้ดาวน์โหลดข้อมูลจะต้องใส่ข้อความการยอมรับ (acknowledgement) ว่าได้รับการสนับสนุนใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเอกสารวิชาการทุกประเภทที่สมาชิกได้จัดพิมพ์เผยแพร่
5. สมาชิกผู้ดาวน์โหลดข้อมูล จะต้องรายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS แก่สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ (ที่เว็บไซต์ http://smms.eng.ku.ac.th) เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่การใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นๆ และเพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้ข้อมูลให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเหมาะสมในการใช้งาน
6. สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อปฏิบัติตามความเหมาะสม


A password will be e-mailed to you.


← Back to สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ (CSRS)